สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
กิจกรรมสถานีวิทยุฯ

โครงการศึกษาดูงานไร่สวนผสม - ไร่มันสำปะหลังพันธุ์ฟ้าประทาน จ.สุพรรณบุรี

ทางโครงการแก้จนฯและบริษัทฟุกเทียนกรุ๊ป จำกัด ได้มีโครงการปลูกมันสำปะหลังพันธุ์ฟ้าประทาน 1 แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จ.เชียงราย และได้พาแกนนำเกษตรกร จ.เชียงรายไปดูงาน การปลุกมันสำปะหลังพันธุ์ฟ้าประทาน 1 ที่จ.สุพรรณบุรี เพื่อที่จะได้ให้เกษตรกรได้เห็นถึงผลผลิตที่แท้จริงของพันธุ์มันของเราและยังสามารถนำไปแนะนำต่อเกษตรกรในพื้นที่ของตนเองได้


กิจกรรมสถานีวิทยุฯอื่น ๆ