สถานีวิทยุคนรากหญ้า

104.00 MHz

www.fm104chiangrai.com
กิจกรรมเพื่อสังคม

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ (คนแก่ถูกทอดทิ้ง)

ช่วยเหลือ คุณยายจำ ปานศรี ที่อยู่ : ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา


กิจกรรมเพื่อสังคมอื่น ๆ
หมู่บ้านโครงการแก้จนฯ จ.เชียงราย ( เริ่มโครงการ )

หมู่บ้านโครงการแก้จนฯ จ.เชียงราย ตั้งอยู่ที่ บ้านจำไคร้ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ ที่บริษัท ฟุกเทียน กรุ๊ป จำกัด ได้จัดสรรพื้นที่ให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของโครงการฯ และมีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง จำนวน 8 ครอบครัว ซึ่งทางโครงการฯจะได้จัดสรรให้แก่เกษตรกรครอบครัวละ 10 ไร่ ทำการปรับพื้นที่ และปลูกบ้านให้แก่เกษตรกร รวมทั้งยังนำแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการทำการเกษตรแบบพอเพียง และแนวทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่อีกด้วย

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ (คนแก่ถูกทอดทิ้ง)

ช่วยเหลือ คุณยายจำ ปานศรี ที่อยู่ : ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา

ช่วยเหลือผู้ยากไร้ (ครอบครัวยากจน)

ครอบครัวคุณคำนันท์ คงมา ที่อยู่ : บ้านปางริมกรณ์ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ครอบครัวคุณบัวผัน ก๋าแก้ว ที่อยู่ : บ้านเนินสะดวก ต.ผางาม อ.เมือง จ.เชียงราย